Koulujen hyvinvointia edistävälle työlle asetetut lain tavoitteet ovat kaukana ihanteesta

Konkreettisen kokemukseni pohjalta koulujen hyvinvointityölle oppilashuoltolaissa velvoitteeksi asetettu moniammatillinen yhteistyö ei toteudu lain hengen mukaisesti. Yhteistyötä kyllä tehdään, mutta intensiteetti ja tehokkuus jää riippumaan liikaa rehtorista. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja Lue lisää…

Espoossako ei pysäköintipaikkoja?

Espoo ei ole maantieteellisesti tiivis kaupunki. Espoo on laajalle levittynyt, useasta kaupunkikeskuksesta sekä pienemmistä, vireistä kasvualueista. Espoo kehittyy ja monipuolistuu. Julkinen liikenne ei palvele riittävän ja tehokkaasti kaikkia kuntalaisia. Myös muille liikkumismuodoille, siis myös yksityisautoilulle, on mahdollistettava tilaa. Toukokuussa kokeiluna aloitettu Espoon kaupungin pysäköintipaikkojen muuttaminen maksulliseksi heikentää kuntalaisten liikkumista. Muutos Lue lisää…

Nuoret vaikuttamaan oppimisympäristöönsä

Uskon, että yläkoululaiset tarvitsevat kokemuksen ”omistajuudesta” oppimisympäristöönsä. Kun oppilaiden toiveita kuunnellaan ja niitä myös toteutetaan yhdessä oppilaiden kanssa, mahdollisestaan aito yhteisöllinen ilmapiiri koulussa ja siten myös parannetaan viihtyvyyttä sekä vähennetään epäasiallista käytöstä. https://www.facebook.com/groups/313060525722493/permalink/1412294842465717/

Koulutuksen rahoitus ei ole kunnossa

Jälleen on aika kouluissa tehdä valmisteluja ensi lukuvuotta varten. Opetukseen siis oppitunteihin käytettävä resurssit on saatu ja on aika kohdentaa se oppilaiden hyväksi. Samalla tehdään rekrytointeja ja valmistellaan oppimisen tuen resurssien riittävyys ja kohdentaminen tuloksekkaasti. Tämän ohella ja sen jälkeen alkaa iso työ lukujärjestysten laatimiseksi. Peruspohjatyö tehdään siis nyt ei Lue lisää…

Ajatuksia kunnan taloudesta

Kuntien tulevaisuuden talouden osalta isojen haasteiden edessä. Oppivelvollisuuden laajentuminen ja hallituksen kaavailema sote-malli aiheuttavat ison loven kuntataloudelle. Kuntien elinvoimasta on pidettävä kiinni. Kunnissa on varmistettava yrittämisen mahdollistaminen, työtä ja työpaikkojen syntyminen. Vain näin voidaan taata myös kunnan palveluiden elinvoimaisuus. Kuntien talouden on oltava kestävällä pohjalla. Velalla palveluita ei tuoteta. Menot Lue lisää…

Valtion hankeroituksesta ja avustuksista muodostunut koulutuksen perusrahoituksen väylä.

Koulutuksen rahoitus muodostuu kuntien ja valtion yhteisrahoituksesta. Merkittävä osa koulutuksen järjestämiseen tarvittavista varoista tulee valtiolta valtionosuuksien kautta. Tuleva sote-uudistus sekä oppivelvollisuuden laajentuminen tulevat kasvattamaan valtionosuuksien merkitystä koulutuksen rahoittamisessa. Koulutuksen kentän valtionosuudet muodostuvat valtiovarainministeriön peruspalveluiden rahoituksesta  sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä opetus- ja kulttuuritoimea koskevasta rahoituksesta. Lisäksi jokaiselle kunnalle koulutuksen rahoituksen Lue lisää…

Lasten ja nuorten elämäntaitoihin peruskoulussa tulee panostaa

Espoossa on lähdetty vahvasti kehittämän kiusaamiseen ja häirintään puuttumisen keinoja kouluissa. Tämä on osa valtakunnallista kehittämistarvetta, jota ohjataan opetushallituksen ja ministeriön tahoilta. Erilaisuuden hyväksymisen ja ymmärttämisen sekä kohtaamisen taitojen opettaminen ovat olennaisia tässä työssä. Tätä tukee ohjaukseen resurssointi. Toisena olennaisina taitoina, ja välittömästi vaikuttaa myös kiusaamisen ennaltaehkäisyy, on lasten ja Lue lisää…

Lähikoulu – oppilaalle paras koulu

Lasten ja nuorten palveluihin tulee panostaa. Perusopetuksen kehittäminen lähikouluperiaatteen mukaisesti on tärkeää; jokaisella lapsella ja nuorella on perustuslaillinen ja perusopetuslaillinen oikeus saada laadukasta opetusta ja oppimisen tukea omassa lähikoulussaan. Pelot ja tunteet inkluusiosta eivät saa vaikuttaa päätöksentekoon ja vaarantaa oppilaiden oikeuksia sekä laadukkaan opetuksen toteutusta.  Rehtorina tiedän, että lähikouluperiaate on Lue lisää…